Address: 122, 1st Slobodskaya str.,
Mykolaiv, 54034
Tel: +38 (0512) 45 40 04
Fax: +38 (0512) 45 40 04

Email: mkhp@mkhp.com.ua

122, 1st Slobodskaya str., Mykolaiv, 54034

Reception:

Tel.: (0512) 45-40-04

Fax: (0512) 45-40-04

mkhp@mkhp.com.ua

Contact us